Sut i ymdopi â phen mawr alcoholig?

Ychydig iawn o bobl yn y byd nad ydyn nhw'n gyfarwydd â'r syndrom pen mawr; mae'r mwyafrif ohonyn nhw wedi dod ar draws y ffenomen hon o leiaf unwaith yn eu bywydau. Dylid nodi nad pen mawr yw'r ffenomen fwyaf dymunol. Wrth gwrs, nid yw meddygon a gwyddonwyr byth yn blino atgoffa bod popeth yn gymedrol, a byddai'n well peidio â meddwi, yna ni fyddai angen i chi ymladd pen mawr. Fodd bynnag, o ran alcohol, nid yw pawb yn gwybod sut i stopio mewn pryd. Fodd bynnag, mae yna nifer o awgrymiadau y gallwch eu dilyn i osgoi pen mawr, neu o leiaf ei wneud yn llai poenus.

Yn gyntaf oll, cyn i chi yfed alcohol, dylech chi fwyta'n dynn. Mae pawb yn gwybod bod rhywun llwglyd yn meddwi'n gyflymach ac yn anoddach i ddwyn canlyniadau yfed alcohol. Yn ogystal, mae alcohol yn cyrydu waliau'r stumog. Felly, mae'n well peidio ag yfed alcohol ar stumog wag.

Bydd cymryd siarcol wedi'i actifadu cyn yfed alcohol hefyd yn helpu i wanhau effeithiau alcohol a mynd yn llai meddw. Er mwyn helpu'r corff i ymdopi ag effeithiau alcohol, dylech yfed gwydraid o ddŵr (yn lân ac yn llonydd o ddewis) rhwng diodydd sy'n cynnwys alcohol. Ni fydd byrbryd yn brifo chwaith.

Hen fel y byd, a rheol hynod bwysig - peidiwch ag yfed alcohol mewn gradd "ar i lawr", dim ond mewn termau cynyddrannol. Os dilynwch y rheol hon, gallwch leddfu'ch lles y bore wedyn yn fawr. Yn gyffredinol, mae'n well peidio â chymysgu gwahanol fathau o alcohol, ceisiwch ddefnyddio un peth. Mae'n bwysig iawn sicrhau bod alcohol o ansawdd uchel, peidiwch â pheryglu'ch iechyd ac yfed diodydd alcoholig amheus rhad.

Wrth yfed diodydd alcoholig, byddai'n ddoeth ymatal rhag ysmygu (does dim ots a yw'n sigarét neu'n fachyn), gan fod nicotin yn gwaethygu gwenwyn alcohol yn unig. Mae symud a difyrrwch gweithredol yn cyfrannu at ddileu alcohol o'r corff. Felly, ar ôl cymryd rhywfaint o alcohol, ni ddylech fynd i'r gwely ar unwaith, gallwch fynd i barti neu ddawnsio, neu chwarae gemau awyr agored ("Twister", "Gweithgaredd", ac ati), mynd am dro.

Fel y soniwyd eisoes, bydd y rhagofalon uchod yn helpu i wneud ichi deimlo'n well y bore wedyn, ond hyd yn oed ni allant warantu absenoldeb pen mawr. Mae hyn yn dibynnu i raddau helaeth ar nodweddion y corff (sy'n unigol i bob unigolyn), yn ogystal ag ar faint o alcohol sy'n cael ei yfed.

Yn fwyaf aml, nodweddir pen mawr gan symptomau fel teimlad o geg sych, cyfog, cur pen, blinder, chwysu, anniddigrwydd. Yn y cyflwr hwn, mae'n anodd iawn parhau i fod yn berson cadarnhaol ei feddwl a siriol. Mae yna lawer o ffyrdd i liniaru neu hyd yn oed oresgyn syndrom pen mawr.

Mae'n bwysig iawn yfed mwy (y gorau o ddŵr llonydd pur). Bydd yr heli hefyd yn helpu i leddfu'r cyflwr cyffredinol. O dan ddylanwad alcohol, mae dadhydradiad yn digwydd, mae angen adfer y cydbwysedd dŵr-halen.

Peidiwch â thanamcangyfrif dylanwad awyr iach. Argymhellir gadael ffenestr neu ffenestr ar agor ychydig dros nos. Yn y bore mae'n ddefnyddiol iawn mynd am dro yn yr awyr iach. Bydd llawer iawn o ocsigen yn helpu'r corff i gael gwared ar docsinau yn gyflym, ac mae cerdded yn helpu i normaleiddio llif y gwaed a chyfradd y galon. Fodd bynnag, fe'ch cynghorir i geisio peidio â bod yn yr haul agored am amser hir, mewn tywydd poeth mae'n well gwisgo het.

Er mwyn helpu'r corff i frwydro yn erbyn pen mawr, dylech fwyta'n dda trwy gydol y dydd, ond mae'n well gennych fwydydd iach, ysgafn a braster isel. Mae cawliau cyw iâr neu lysiau yn arbennig o dda am eich helpu chi i ennill cryfder ac adfer egni coll. Mae mêl, sy'n cynnwys llawer o botasiwm, magnesiwm a ffrwctos, hefyd yn helpu i gael gwared ar docsinau o'r corff. Bydd ffrwythau sitrws (lemwn, oren) neu sudd oren neu tomato yn helpu i wella'ch lles. Bydd gwydraid o kvass neu kefir yn helpu i ymdopi â meddwdod.

Yn ogystal â phob un o'r uchod, mae cawod cyferbyniad yn helpu i wella ac adfer. Er mwyn brwydro yn erbyn cur pen, ymgymerir â hunan-dylino hamddenol y pen hefyd, yn enwedig tylino ardal y temlau. Os na fydd y cur pen yn diflannu ac nad oes cryfder i'w ddioddef, gallwch gymryd meddyginiaeth poen.

Mae'n bwysig cofio na ddylid tynnu pen mawr gyda diodydd sy'n cynnwys alcohol o dan unrhyw amgylchiadau. Mewn rhai achosion, gall person deimlo'n well, ond wrth yfed alcohol yn y bore, dim ond lefel y meddwdod y mae'n ei gynyddu, gan waethygu cyflwr cyffredinol y corff. Yn ogystal, gall yr ymddygiad hwn gyfrannu at ffurfio dibyniaeth ar alcohol ac arwain at alcoholiaeth feddw.

Felly, mae'n werth trin alcohol yn ofalus ac, os yn bosibl, peidio â'i gam-drin. Gellir goresgyn pen mawr, ond peidiwch ag anghofio bod pen mawr ymhell o unig ganlyniad peryglus alcohol.

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *