Dyddio - Awgrymiadau Syml i Ddynion

Mae llawer, wrth baratoi ar gyfer dyddiad, yn anghofio am y rheolau mwyaf elfennol o baratoi ar ei gyfer ac ymddygiad arno. 21ain ganrif, mae'n ymddangos - beth yw'r rheolau, ond mae yna gryn dipyn o ferched sy'n caru - dynion craff, moesgar a deallus. Cyn gwadu a dweud nad oes ei angen arnoch chi, gofynnwch y cwestiwn i chi'ch hun - a ydych chi'n ddyn? bachgen? neu ddyn? a meddyliwch am y gwahaniaeth eich hun!

Awgrymiadau Defnyddiol i Ddynion Cyn Dyddio

Blodau ar y dyddiad cyntaf - angen neu beidio?

Mae hyn yn ddewisol ar y dyddiad cyntaf. Er enghraifft, os na fydd yn gweithio allan yn dda iawn, yna dim ond tusw gan foi nad yw'n ddeniadol iawn iddi fydd yn codi cywilydd ar y ferch. Mae'n arferol rhoi blodau i'r rhai sy'n eich hoffi chi, y mae gennych chi berthynas sefydledig â nhw eisoes.

Rhoi blodau ar y dyddiad cyntaf?

Un awgrym, pe bai'r dyddiad cyntaf yn mynd yn dda, yna gallwch chi roi'r ystum dymunol hon, ar ffurf tuswau o flodau, drannoeth, yn y bore os yn bosib. Gallwch atodi nodyn iddo ac ysgrifennu bod y noson yn hyfryd, eich bod yn fuan yn gobeithio ei gweld eto a'i galw gyda'r nos. Gwell defnyddio'r gwasanaeth danfon ac anfon blodau mewn negesydd. Bydd y ferch yn falch iawn o weithred o'r fath, a bydd yn treulio'r diwrnod cyfan gan ragweld eich galwad gyda'r nos.

Eillio, golchi, ac arogli'n dda yw'r sylfaen ar gyfer llwyddiant dyddio.

Ar y diwrnod pwysig hwn, mae'n rhaid i chi gael anadl ffres, dillad glân taclus, diaroglydd parhaus, ewinedd taclus a glân. Felly gallwch chi brofi'ch hun yn dda gyda merch sy'n anghyfarwydd o hyd.

Peidiwch byth â bod yn hwyr - nid yw merched yn ei hoffi

Mae canlyniad cyfan eich dyddiad yn dibynnu arno. Peidiwch â chadw'r ferch yn aros! Os byddwch chi'n ei chodi, peidiwch â dod yn gynnar. Efallai na fydd hi'n barod eto - yna bydd yn rhaid i chi aros, a bydd hi'n nerfus ac ar frys.

Canmol y ferch

Cyn gynted ag y byddwch chi'n ei gweld, dywedwch wrthi pa mor hyfryd yw hi. Dywedwch wrthyf pa mor hyfryd y mae'r ffrog yn acennu ei ffigur a'i lliw llygaid. Sut mae'r steil gwallt hwn yn gweddu iddi a'i bod hi'n hyfryd / syfrdanol, ac ati. 

Wedi'r cyfan, mae merched yn poeni'n fawr ar y dyddiad cyntaf am eu gwisg, eu hymddangosiad, ac a oedd y dyn yn hoffi ei gwisg. Hyd yn oed yn syml canmoliaeth yn chwalu ei holl amheuon ynghylch ei hymddangosiad, bydd hi'n gallu ymlacio a bydd y noson yn wych.

Byddwch yn ŵr bonheddig go iawn

Peidiwch ag anghofio gadael iddi fynd ymlaen, dal y drysau, bod yn gwrtais. Os ydych chi mewn car, agorwch y drws iddi, a dim ond wedyn ewch i mewn eich hun. Mae merched yn hoff iawn o fod yn neis iddyn nhw.

Cewch glywed beth sydd ganddi i'w ddweud a gofyn cwestiynau

Mae popeth mae hi'n ei ddweud yn bwysig iddi. Bydd hi'n falch iawn os gwrandewch arni, gofynnwch gwpl o gwestiynau, gan ddangos eich diddordeb yn ei stori.

Peidiwch â siarad am bethau cas

Ni ddylech drafod pethau annymunol gyda'ch cariad. Peidiwch â siarad am eich anturiaethau yn eich ieuenctid, am bobl sy'n gaeth i gyffuriau yn eich cydnabyddwyr. Peidiwch â chwerthin ar bobl na'u trafod. Cofiwch, hunan-gadarnhad ar draul eraill, clecs, gorliwio'ch manteision, mae hyn yn ffurf wael.

Dim ond gyda merch wirion amlwg neu ferch sydd â diddordeb yn eich arian, ac nid mewn perthynas, y fath "reid". Ac mae clecs am eraill yn fater ar wahân - hobi merched yw hwn ac nid dynion, maen nhw'n talu cymaint o sylw, ac mae hwn yn minws clir ac nid yn fantais i foi!

Pwy fydd yn talu'r biliau?

Os yw cyllid yn caniatáu, yna gwnewch hynny. Mae hon yn ffurf dda iawn. Os yw hi'n cynnig rhannu'r swm yn ei hanner, gwrthodwch hi'n gwrtais. Heb os, bydd hi'n gwerthfawrogi'ch gweithred.

Cusan hwyl fawr

Rhaid datrys y mater hwn ar sail yr atyniad rhwng dyn a merch. Aeth y dyddiad i ffwrdd â chlec, ac nid yw'r ferch eisiau mynd adref yn gyflymach? Dyma fydd y gusan gyntaf a chofiadwy ers amser maith.

I alw neu beidio â galw?

Unwaith eto, barnwch yn ôl sut aeth y dyddiad. Cyn i chi ffonio, meddyliwch am yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Siaradwch â llais hyderus sydd wedi'i hyfforddi'n dda. Nid ydych yn siarad â'r athro i boeni.

Bydd yn ddiddorol darllen:

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *